Programy

 

 

PROGRAMY

 

Cele

 

 

 

Statut

 

 

 

STATUT

CELE

Programy realizowane przez fundację Team400

 

Działania fundacji skierowane są dla mieszkańców oraz sportowców w celu poprawy zdrowia i samopoczucia. Wykwalifikowany personel przekazuje specjalistyczną wiedzę.  Wspieramy osoby niepełnosprawne w szczególności niewidome.

 

Fundacja Team 400 realizuje programy:

 

 • Trenuj zdrowiej i zdrowiej 

 • Chwyć oddech we Wrocławiu

 • Otwarta liga blind football

 • Opracowanie Wirtualnej Wystawy Eksponatów Mistrzów Polskiej Lekkiej Atletyki

 • Program turystyki kulturalno - zdrowotnej

 • Program rehabilitacji urologicznej

 

fot. Polska Sztafeta 4x400 od lewej: Jakub Krzewina, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk, Karol Zalewski.

Wykonano po zdobyciu złotego medalu i pobiciu rekordu świata na Halowych mistrzostwach świata w Birmingham 2018.

Cele:

 

 

 • Organizacja i współorganizacja zawodów i imprez sportowych, w tym mitingów lekkoatletycznych z akcentem na konkurencję 400 metrów i konkurencję 4x400 metrów.

 • Ochrona praw i interesów obecnych i byłych zawodników dyscyplin lekkoatletycznych, w tym konkurencji 400 metrów i konkurencji 4x400 metrów.

 • Promowanie młodych zawodników sportowych

 • Wspomaganie i popularyzacja konkurencji lekkoatletycznej 400 metrów i konkurencji 4x400 metrów

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowanie imprez sportowych i integracyjnych

 • Praca na rzecz profesjonalizacji sportu

 • Pozyskiwanie środków finansowych i ich przeznaczanie na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

 • Integracja europejska na bazie kultury fizycznej

 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych

 • Promocja i wsparcie aktywizacji terenów zielonych w aglomeracjach miejskich i wiejskich

 • Aktywizacja środowisk akademickich w zakresie kultury fizycznej

 • Organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i kulturze

 • Aktywizacja fizyczna seniorów

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

 • Opracowywanie i promowanie równoległej ścieżki rozwoju dla zawodników w okresie aktywności sportowej i po jej zakończeniu.

 • Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych oraz badań w zakresie zdrowego odżywiania jako formy wsparcia aktywności fizycznej.

 • Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 • Promowanie i prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych i paramedycznych.

 • Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie rozpowszechniania edukacji o kulturze fizycznej i rehabilitacji

 • Wspieranie i tworzenie programów rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia zawodników.

 • Opracowywanie i realizacja programów certyfikacji obiektów, sprzętu i usług w zakresie zróżnicowanych form aktywności fizycznej i sportowej oraz działań prozdrowowtnych.

 • Na bazie kultury fizycznej i sportu integracja: międzypokoleniowa, międzyśrodowiskowa, międzynarodowa, interdyscyplinarna, kultury, sztuki i sportu wyczynowego.

 • Organizacja: konferencji, warsztatów, szkoleń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym o tematyce sportowej, medycznej i rehabilitacyjnej.

 • Inicjowanie, promowanie i  prowadzenie wspólnych działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wyczynowego, zdrowia i rehabilitacji z uczelniami wyższymi i podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządowymi i rządowymi. 

 • Tworzenie platform multimedialnych i edukacyjnych poświęconych sportowi amatorskiemu, wyczynowemu, kulturze fizycznej i rehabilitacji.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z celami statutowymi..

 • Prowadzenie działalności marketingowej i PR -owej w zakresie działalności statutowej.

 • Produkcja lub współuczestnictwo w procesie produkcji w obszarze sprzętu i akcesoriów sportowych, parasportowych i terapeutycznych.

 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym,

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją i zarządzaniem obiektami powstałymi w wyniku działań fundacji.

 • Integracja środowiskowa sportowców i osób aktywnych fizycznie w kraju i za granicą.

 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę ośrodków i centrów realizujących autorski program opóźniania procesów starzenia na bazie aktywności fizycznej, zdrowego i proekologicznego stylu życia.

 • Działania ekologiczne i proekologiczne

 • Wspomaganie i popularyzacja konkurencji 400m, 4x400m.

 • Opracowywanie, promowanie równoległej ścieżki rozwoju dla zawodników w okresie aktywności i po jej zakończeniu.

 • Organizacja i współorganizacja zawodów i imprez sportowych, w tym mitingów lekkoatletycznych z akcentem na konkurencję 400 metrów i konkurencję 4x400 metrów.

 • Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych oraz badań w zakresie zdrowego odżywiania z akcentem na warzywa i owoce, jako formy wsparcia aktywności fizycznej

 • Promocja zdrowia.

 • Promowanie i prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych i paramedycznych.

 • Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie działań edukacji w kulturze fizycznej i rehabilitacji, działań medycznych, psychologicznych i paramedycznych.

 • Wspieranie i tworzenie programów rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia zawodników.

 • Opracowywanie i realizacja programów certyfikacji obiektów, sprzętu i usług w zakresie zróżnicowanych form aktywności fizycznej i sportowej i działań prozdrowotnych.

 • Na bazie kultury fizycznej i sportu wyczynowego integracja: międzypokoleniowa, międzyśrodowiskowa, międzynarodowa, interdyscyplinarna.

 • Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 • Inicjowanie, prowadzenie promowanie wspólnych działań w zakresie kultury fizycznej, sportu wyczynowego, zdrowia z uczelniami i podmiotami gospodarczymi.

 • Tworzenie platform multimedialnych poświęconych sportu wyczynowemu, kulturze fizycznej, zdrowiu i kulturze.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej w/w. zakresie.

 • Prowadzenie działalności marketingowej w/w. zakresie.

 • Produkcja i współuczestnictwo w procesie produkcyjnym w obszarze sprzętu i akcesoriów sportowych, para sportowych i terapeutycznych.

 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją i zarządzaniem obiektami powstałymi w wyniku działań fundacji.

 • Integracja sportowców i osób aktywnych fizycznie na bazie inicjowanej przez fundacje współpracy międzynarodowej.

 • Organizacja zintegrowanych zgrupowań sportu wyczynowego, rekreacyjnego i sportu niepełnosprawnych.

 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę ośrodków i centrów realizujących autorski program opóźnianie procesów starzenia na bazie aktywności fizycznej zdrowego i proekologicznego trybu życia.

Cele Fundacji realizowane są przez:

 

 • Organizowanie i finansowanie: konferencji, seminariów i zjazdów naukowych.

 • Wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z zakresu sztuki i kultury, programów szkoleniowych dla specjalistów różnych dziedzin sportu, medycyny, a także poszczególnych zawodów zagrożonych przeciążeniami układu ruchu, prac naukowo – badawczych z zakresu sportu, ochrony zdrowia, sztuki i kultury,

 • Współuczestnictwo w finansowym wsparciu czołowych zawodników w biegu na 400m w grupach "Nadzieje","Elit","Weterani"/ poprzez system stypendialny oraz w innej formie.

 • Organizowanie imprez  sportowych, sportowo-rekreacyjnych, plenerów artystycznych, imprez plenerowych, itp.

 • Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia a także aktywnego trybu życia;

 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji;

 • Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji naukowo-medycznej, kulturowej, oświatowej,

 • Prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczo-reklamowej w przedmiocie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i sztuki.

 • Organizowanie i budowa obiektów sportowych, rehabilitacyjnych, a także ośrodków rozwoju sztuki, kultury, edukacji i nauki.

 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi

 • Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi

 • Opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fizycznej

 • Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania środków i negocjacji korzystnych warunków ubezpieczenia

 • Organizacja, współorganizacja i wspieranie uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych.

 • Organizacja i wsparcie inicjatyw związanych z organizacją sportowych zgrupowań integracyjnych w kraju i zagranicą.

 • Usługi managerskie w sporcie.

 • Realizacja, promocja i wsparcie programu „kariera dwutorowa" realizowanego poprzez rozpoznanie rynku pracy, wsparcie w uzyskaniu uprawnień zawodowych oraz organizacji stanowiska pracy.

 • Organizacja i promocja programu piramida zdrowia, łączącego prozdrowotną aktywność fizyczną z racjonalną dietą na bazie warzyw i owoców.

 • Na bazie sportu i kultury fizycznej realizacja programu w obszarach: walki z uzależnianiami, promocji zdrowia, aktywizacji społeczności lokalnej przy współpracy z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami użytku publicznego, uczelniami wydziałami edukacji, jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 • Promocja i wsparcie sportowców realizujących jednocześnie działania w zakresie szkolenia sportowego, edukacji i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 • Na bazie aukcji eventów, imprez sportowych turnusów sportowo-kulturalno-rehabilitacyjnych pozyskiwanie środków programu COOS - centralnych ośrodków opóźniania starości.

 • Organizowanie wydarzeń sportowych, festiwali i innych wydarzeń publicznych

 • Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji o sporcie i medycynie, kulturze i sztuce.

 • Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat sportu, kultury fizycznej, ochrony zdrowia.

 • Wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację wiedzy o sporcie i kulturze fizycznej, zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z obszaru sztuki i kultury.

 • Wspieranie działalności polskich placówek sportowych i naukowych na terenie kraju i za granicą

 • Współuczestnictwo w finansowym wsparciu czołowych zawodników w biegu na 400m oraz grupach "Nadzieje", "Elita", "Weterani" poprzez system stypendialny oraz w innej formie.

 • Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania środków i negocjacji korzystnych warunków ubezpieczenia.

 • Organizacja, współorganizacja i wspieranie uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych.

 • Organizacja i wsparcie inicjatyw związanych z organizacją sportowych zgrupowań integracyjnych w kraju i zagranicą.

 • Usługi managerskie w sporcie i prowadzone na rzecz zawodników.

 • Realizacja, promocja i wsparcie programu "kariera dwutorowa" realizowanego poprzez rozpoznanie rynku pracy, wsparcie w uzyskaniu uprawnień zawodowych oraz organizacji stanowiska pracy.

 • Organizacja i promocja programu piramida zdrowia, łączącego prozdrowotną aktywność fizyczną z racjonalną dietą na bazie warzyw i owoców.

 • Na bazie sportu i kultury fizycznej realizacja programu w obszarach: walki z uzależnieniami, promocji zdrowia, aktywizacji społeczność lokalnej przy współpracy z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami użytku publicznego, uczelniami wydziałami edukacji, jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 • Promocja i wsparcie sportowców realizujących jednocześnie działania w zakresie szkolenia sportowego, edukacji i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

AKTUALNOŚCI

11 marca 2019
Podczas zawodów Polacy wywalczyli miejsca na podium w następujących dyscyplinach: Michał Haratyk - pchnięcie kulą - złoty medal Ewa Swoboda - 60m - złoty medal Paweł Wojciechowski - skok o
30 stycznia 2019
Przy okazji startu naszych zawodników przybliżylismy historię Polskiej Lekkiej Atletyki. Baner Polskiego Związku Lekkiej Atletyki został rozwieszony na starcie w hali lekkoatletycznej. Podczas zawodów był on pokazany przez telewizję Norweską,
23 stycznia 2019
Przepełniony słońcem, energetyzujący i zdrowy wypoczynek w najpiękniejszym miejscu Toskanii – rezydencji Borgo di Colleoli. Stawiamy przede wszystkim na ruch.
23 stycznia 2019
Opiekę medyczną zapewnił Instytut Rehabilitacji Medycznej i Sportowej http://www.wroclawskiszs.pl/basketmania/?fbclid=IwAR2IH52402-VLYptwEa1XZLtaqqOPR1kYAXpeBLgaHevvZUKh_62C3PkeUs

Siedziba fundacji Team400 mieści się w samym sercu miasta, w prestiżowej lokalizacji, kojarzonej ze sportem, aktywnością fizyczną i zdrowym trybem życia.

O FUNDACJI TEAM400

Promujemy prozdrowotną aktywność i kulturę fizyczną, na terenie Dolnego Śląska i miasta Wrocławia. We współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym realizujemy program: "Trenuj zdrowiej i zdrowiej"

Przeprowadziliśmy akcje z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń - wysokoenergetycznego pola elektromagnetycznego oraz zabiegów rehabilitacyjnych po sezonie treningowo-startowym dla zawodników Kadry Narodowej Lekkiej Atletyki

Instytut Rehabilitacji Medycznej i Sportowej w ramach wsparcia działań fundacji Team400 wykonuje badania w zakresie wzorców posturalnych i funkcjonalnych dla zawodników Kadry Narodowej Lekkiej Atletyki po sezonie treningowo startowym

W trakcie realizacji programy:

 

 • Program rehabilitacji urologicznej - przy współpracy z Polskim Towarzystwem Urologicznym reprezentowanym przez Profesor Annę Kołodziej

 • Chwyć oddech we Wrocławiu - wspólnie z Urzędem Miasta Wrocław oraz pulmonolog dr n. med. Anetą Kowal

 • Otwarta liga Blind Football - wspólnie z trenerem koordynatorem mgr Lubomirem Prask wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym.

Przygotowaliśmy program turystyki kulturalno - zdrowotnej we Wrocławiu na bazie obiektu w którym znajduje się siedziba Fundacji Team400 oraz szerokiej oferty Europejskiej Stolicy Kultury w 2016r.

W ramach realizacji działań statutowych gromadzimy eksponaty do Wirtualnej Wystawy Eksponatów Mistrzów Polskiej Lekkiej Atletyki

O Fundacji Team400

Szkolenia

Wirtualna Wystawa

Plany Treningowe

Aktualności

Kontakt

+48 501 239 874

+48 788 335 925

team400.fundacja@gmail.com

+48 602 710 334